top of page

Kushtet

Termat dhe Kushtet e Përgjithshme të SCC Treuhand

1 Fushëveprimi

Këto terma dhe kushte të përgjithshme (“GTC”) zbatohen për të gjitha momentet aktuale dhe të ardhshme

Shërbimet që SCC Treuhand Elmazi (“Trustee”) ofron për klientët e saj (“Klient”). të

Palët mund të bëjnë marrëveshje me shkrim që devijojnë nga këto GTC. Këto GTC, mund të ndryshojnë

marrëveshjet me shkrim të kundërta përbëjnë bazën kontraktuale për ofrimin e shërbimeve

të besuarit te klienti.
 

2. Bazat e marrëdhënieve të biznesit

2.1 Objekti i kontratës janë aktivitetet e dakorduara në raste individuale dhe që do të kryhen nga SCC Treuhand.

2.2 Administratori i besuar nuk mund të garantojë ose garantojë shfaqjen e ngjarjeve ose pasojave të caktuara ekonomike, edhe nëse ai këshillon klientin. Për këtë arsye, administratori i besuar nuk mund të bëjë asnjë deklaratë detyruese në formën e pritjeve, parashikimeve ose rekomandimeve në lidhje me shfaqjen e rezultateve të caktuara, pavarësisht nga sigurimi i rezultateve të caktuara të punës.

2.3 Përderisa afatet nuk janë rënë dakord shprehimisht si një garanci e detyrueshme, ato zbatohen si një objektiv i përgjithshëm.

2.4 Raportet, deklaratat, prezantimet dhe të ngjashme janë të detyrueshme vetëm pasi të jenë nënshkruar ligjërisht. Raportet e ndërmjetme dhe rezultatet paraprake të punës, karakteri i draftit të të cilave shprehet shprehimisht ose rezulton nga rrethanat, mund të ndryshojnë ndjeshëm nga rezultati përfundimtar dhe për këtë arsye nuk janë të detyrueshme.

2.5 Administratori i besuar mund të përdorë palë të treta të përshtatshme për të ofruar shërbimin; këto i nënshtrohen gjithashtu detyrimit të konfidencialitetit në përputhje me Seksionin 6. Çdo ndryshim në shërbimet e rënë dakord në një datë të mëvonshme mund të rezultojë në një rregullim të tarifës.
 

3. Bashkëpunimi me klientët

3.1 Klienti duhet të sigurojë që administratori i besuar do t'i sigurojë të besuarit të gjitha informacionet dhe dokumentet e kërkuara për ofrimin e duhur të shërbimeve pa u pyetur dhe në kohën e duhur.

3.2 Klienti është përgjegjës për plotësinë, konformitetin ligjor dhe justifikimin tregtar të dokumenteve dhe faturave të paraqitura.

3.3 Nëse dokumentet dhe faturat i dorëzohen administratorit të besuar në formë të dixhitalizuar, klienti është përgjegjës për ruajtjen e dokumenteve origjinale dhe faturat origjinale në përputhje me ligjin.
 

4. Shkëmbimi dixhital i informacionit

4.1 Palët mund të përdorin zgjidhje elektronike (e-mail, platformë komunikimi Accounto, shërbime cloud dhe të ngjashme) për të përpunuar shërbimet e tyre dhe për komunikim. Përveç nëse udhëzohet ndryshe me shkrim, Klienti pajtohet që Administratori i Besuar mund të përdorë mjete elektronike pa enkriptim për të komunikuar me klientin ose ndonjë palë të tretë në lidhje me çështjet e klientëve.

4.2 Në rastin e transmetimit dhe ruajtjes elektronike, të dhënat mund të përgjohen, shkatërrohen, manipulohen ose ndikohen ndryshe, humbasin për arsye të tjera dhe mbërrijnë me vonesë ose jo të plota. Administratori i Besuar nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë rrezik të tillë.

4.3 Administratori i besuar merr masa paraprake të arsyeshme për të siguruar që sistemet e tij të përpunimit të të dhënave dhe të dhënat e klientit ndodhen në Zvicër ose në një vend të tretë të sigurt dhe se të dhënat janë të mbrojtura në mënyrë adekuate kundër humbjes dhe vjedhjes. Administratori i besuar është i lirë të marrë shërbimet përkatëse nga ofruesit profesionistë të palëve të treta.

4.4 Administratori i Besuar mund të vërë në dispozicion të Klientit softuerin e palës së tretë. Kushtet bazohen ekskluzivisht në informacionin e dhënë nga ofruesi i softuerit. Megjithatë, administruesi i besuar siguron që softueri të mirëmbahet dhe përditësohet sipas specifikimeve të ofruesit. Klienti pranon se ofruesi i palës së tretë mund të ketë akses në të dhënat e tij si pjesë e mirëmbajtjes.

4.5 Administratori i besuar mund të paguajë një tarifë përdoruesi për shërbimet e tij të TI-së ose të kalojë tarifat e palëve të treta.

4.6 Nëse administruesi i besuar transmeton të dhëna në emër të klientit nëpërmjet portaleve elektronike ose në mënyrë të ngjashme palëve ose autoriteteve të treta, klienti mbetet përgjegjës për përmbajtjen e këtyre të dhënave.

4.7 Në të gjitha këto aplikime, administratori i besuar është përgjegjës për përmbushjen me zell të detyrimeve të tij dhe për respektimin e kërkesave ligjore zvicerane. Megjithatë, ai nuk mund të marrë asnjë përgjegjësi për mbrojtjen absolute të të dhënave dhe transmetimin e të dhënave.
 

5. Të drejtat e mbrojtjes dhe përdorimit

5.1 Të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat e përdorimit të të gjitha dokumenteve, produkteve ose rezultateve të tjera të punës të krijuara nga administruesi i besuar, si dhe njohuritë e zhvilluara ose të përdorura në proces mbeten të njëjta.

5.2 Administratori i besuar i jep klientit një të drejtë përdorimi të pakufizuar, joekskluzive dhe të patransferueshme për përdorimin e tij ekskluziv të dokumenteve, produkteve dhe rezultateve të tjera të punës që i ofrohen, duke përfshirë njohuritë përkatëse.

5.3 Transferimi i dokumenteve, produkteve dhe rezultateve të tjera të punës ose pjesëve të tyre si dhe deklaratave teknike individuale nga klienti te palët e treta lejohet vetëm me pëlqimin paraprak të shprehur me shkrim të administratorit të besuar ose nëse e drejta për transferim lind nga rrethanat.

5.4 Klienti mund të përdorë vetëm dokumentet e dhëna nga administruesi i besuar, në veçanti raportimin detyrues, në një gjendje të pandryshuar ose, nëse është i autorizuar për ta bërë këtë, t'i kalojë ato. E njëjta gjë vlen edhe për produktet dhe rezultatet e tjera të punës, për aq sa qëllimi i tyre nuk është përpunimi i mëtejshëm nga klienti.

5.5 Një referencë për marrëdhëniet ekzistuese kontraktuale midis palëve, veçanërisht në kontekstin e reklamimit ose si referencë, lejohet vetëm me pëlqimin reciprok të të dyja palëve.

6. Tarifat, Shpenzimet dhe Kushtet e Pagesës

6.1 Vlerësimet e kostos bazohen në vlerësimin e punës që do të jetë e nevojshme në të ardhmen si pjesë e detyrës dhe supozohet se klienti ka përmbushur detyrimin e tij për të bashkëpunuar. Përllogaritje të tilla bazohen në të dhënat e ofruara nga klienti, si rrjedhojë, këto vlerësime të kostos nuk janë të detyrueshme për llogaritjen përfundimtare të tarifës.

6.2 Nëse nuk është rënë dakord ndryshe, klienti bie dakord që administruesi i besuar do të paguajë për shërbimet e tij sipas kohës së shpenzuar. Administratori i besuar tarifon për të gjitha shërbimet e ofruara brenda fushës së konsultimit, duke përfshirë sqarimet, dokumentacionin, takimet, udhëtimet, etj. Tarifa e zbatueshme për orë është 150 CHF. Administratori i besuar rezervon të drejtën të rregullojë në mënyrë të njëanshme tarifat për orë në baza vjetore dhe t'i publikojë ato në faqen e tyre të internetit si tarifë për NVM-të.

6.3 Administratori i besuar rezervon të drejtën të përcjellë çdo faturë të palës së tretë nga klienti për shlyerje të drejtpërdrejtë.

6.4 Administratori i Besuar ka të drejtë të angazhojë shërbime të palëve të treta, duke përfshirë por pa u kufizuar në shërbime përkthimi dhe të ngjashme, në emër dhe për llogari të Klientëve dhe është i autorizuar të lidhë kontrata të përshtatshme për shërbime të tilla në emër dhe për llogari të Klientët.

6.5 Përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe, të gjitha shumat janë përjashtuar nga Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH). Çdo TVSH që do të paguhet nga SCC Treuhand do t'i faturohet gjithashtu klientit. Po kështu, të gjitha taksat dhe zbritjet e huaja të aplikueshme do të jenë përgjegjësi e Klientit dhe do t'i ngarkohen ose i ngarkohen.

6.6 Nëse nuk është rënë dakord ndryshe, faturat SCC Treuhand duhet të paguhen brenda tridhjetë (30) ditëve nga lëshimi.

6.7 Klienti nuk ka të drejtë të pezullojë detyrimin e pagesës dhe/ose të kompensojë kërkesën.

6.8 Nëse një faturë nuk paguhet brenda periudhës së caktuar, klienti është automatikisht në mospagim dhe mund të jetë i detyruar të paguajë kamatëvonesat e parapara me ligj. Përveç kësaj, SCC Treuhand rezervon të drejtën të ndalojë së punuari për këtë ose një klient tjetër. Për më tepër, tarifat e ushqimit prej 200 CHF do të paguhen për kujtesën e pagesës.

6.9 Veprimet e ndërmarra nga SCC Treuhand në lidhje me zbatimin e kërkesës për pagesë do t'i faturohen klientit me tarifat e zakonshme për orë të personave të ngarkuar për ta bërë këtë.

6.10 Klienti liron në mënyrë të pakthyeshme administruesin e besuar dhe çdo punonjës, konsulent, avokat, partner ose person ose kompani të tjera të lidhura me SCC Treuhand nga detyrimi i tyre profesional për konfidencialitetin në rast të masave përmbarimore, gjyqësore dhe/ose procedurave të arbitrazhit në ndjekjen dhe zbatimin e kërkesave për tarifat dhe shpenzimet e SCC Treuhand.

6.11 Administratori i Besuar mund të kërkojë nga Klienti të paguajë një paradhënie për tarifat dhe shpenzimet. Administratori i Besuar rezervon të drejtën për të rritur këtë shumë paradhënie në një datë të mëvonshme. Paradhëniet mbi kostot do të barten për kohëzgjatjen e marrëdhënies së shërbimit dhe do të zbriten nga fatura përfundimtare pas përfundimit të marrëdhënies së shërbimit.

7. Përmirësimet e kontratës

7.1 Çdo kontratë përmban një paketë vjetore në ofertë me një numër maksimal faturash, të cilat ngarkohen të dixhitalizuara në Accounto nga klienti për përpunim të mëtejshëm nga administruesi i besuar.

7.2 Nëse ky numër tejkalohet brenda një viti financiar, paketa përmirësohet automatikisht për vitin pasardhës.

7.3 Numri i dokumenteve për paketat vjetore GmbH dhe AG përfshin: paketa kontabël S maksimumi 250 dokumente, paketa kontabël M maksimumi 500 dokumente, paketa kontabël L maksimumi 1000 dokumente,

7.4 Numri i dokumenteve në paketat vjetore për shoqëritë individuale përfshin: Paketa kontabël S pa TVSH, maksimumi 250 dokumente, paketa kontabël M me TVSH, maksimumi 250 dokumente.

7.5 Numri i faturave bazohet në numrin e faturave të ngarkuara, klienti siguron që faturat të jenë ngarkuar në një mënyrë të njohur.

7.6 Faturat që nuk janë të njohura do të refuzohen nga administruesi i besuar dhe duhet të ngarkohen përsëri.

7.7 Faturat ose dublikatat e ngarkuara më shumë se një herë konsiderohen shprehimisht fatura të dorëzuara veçmas dhe do të tarifohen në përputhje me rrethanat. Korrigjimet në numrin e faturave nuk do të bëhen pa përjashtim.

8. Konfidencialiteti

8.1 Administratori i besuar është i detyruar të ruajë sekretin për të gjitha informacionet konfidenciale që ai merr në kontekstin e marrëdhënies me klientin.

8.2 Një përjashtim nga kjo është zbulimi i informacionit konfidencial nëse klienti ka autorizuar administruesin e besuar për të mbrojtur interesat legjitime të administratorit të besuar, për aq sa palët e treta përkatëse i nënshtrohen një detyrimi ekuivalent konfidencialiteti, si dhe në përgjigje të gjykatës ose urdhra zyrtarë.

8.3 Detyrimi i konfidencialitetit vazhdon edhe pas përfundimit të marrëdhënies kontraktuale.

8.4 Ky detyrim nuk e pengon Administratorin e Besuar të ekzekutojë urdhra të njëjtë ose të ngjashëm për klientët e tjerë.

9.Përgjegjësia

9.1 Administratori i besuar është përgjegjës për përmbushjen e kujdesshme të urdhrit në përputhje me kërkesat e profesionit.

9.2 Administratori i besuar është përgjegjës për dëmet nga shërbimet e tij brenda kornizës ligjore të detyrueshme, përkatësisht në rast të qëllimit të paligjshëm ose neglizhencës së rëndë. Për shkeljen nga pakujdesia të detyrimit të tij, përgjegjësia kufizohet në masën maksimale të tarifës vjetore për porosinë në fjalë, për aq sa kjo është ligjërisht e lejueshme.

9.3 Nëse sjellja e klientit është bashkëpërgjegjëse për dëmin e shkaktuar, kujdestari lirohet nga përgjegjësia. Informacionet dhe dokumentet e paplota, të munguara, kontradiktore ose të vonuara, si dhe informacionet ose dokumentet që nuk janë përcjellë konsiderohen sjellje bashkëpërgjegjëse.

9.4 Dokumentet ose informacionet, përkatësisht kuponët, faturat dhe faturat që janë të rëndësishme për biznesin për kontabilitetin, ngarkohen nga klienti në platformën Accounto (www.accounto.ch) ose aplikacionin e tij celular brenda 7 ditëve nga transaksioni nga llogaria e biznesit të klientit. , nga vetë klienti . Afati nuk mund të shtyhet apo shtyhet. Nëse afati prej 7 ditësh nuk respektohet, administruesi i besuar lirohet nga çdo përgjegjësi nga klienti. Menaxhmenti mund ta bëjë këtë

ngarkimi i faturave, por është përgjegjës për plotësinë, mbrojtjen e të dhënave dhe garancinë.

9.5 Me përjashtim të rasteve kur është rënë dakord shprehimisht ndryshe, administratori i besuar nuk është përgjegjës për këshilla mbi ligjin e huaj, dmth ligjin jozviceran, as për këshillat tatimore mbi ligjin zviceran. Administratori i besuar gjithashtu nuk është i detyruar të përditësojë asnjë informacion të dhënë tashmë nga klienti.

10. Garancitë e Administratorit të Besuar

10.1 Nëse është rënë dakord për prodhimin e një vepre sipas kuptimit të Nenit 363 OSE, klienti ka të drejtë të korrigjojë çdo defekt nga administruesi i besuar. Nëse korrigjimi dështon, klienti mund të kërkojë ulje çmimi ose tërheqje nga kontrata. Për aq sa ka pretendime për dëme përtej kësaj, zbatohet kufizimi i përgjegjësisë sipas nenit 8.

11. Konfliktet e interesit/Marrëdhëniet me klientët e tjerë

11.1 Mund të ketë raste kur Administratori i Besuar nuk është në gjendje të pranojë një detyrë ose kërkohet nga ligji ose etika profesionale të pushojë së punuari për Klientin kur ka një konflikt midis detyrimeve të Administratorit të Besuar ndaj Klientit dhe klientëve të tjerë ose midis interesave të Administratorit të Besuar dhe atij të klientit.

11.2 Klienti pranon t'i sigurojë Administratorit të Besuar të gjithë informacionin e nevojshëm për të kryer një kërkim konflikti. Përveç kësaj, klientit i kërkohet të njoftojë menjëherë administruesin e besuar për çdo rrethanë që ata besojnë se mund të përbëjnë një konflikt të mundshëm interesi.

11.3 Klienti pranon se Administratori i Besuar nuk garanton asnjë ekskluzivitet në lidhje me këshillat për ndonjë industri apo treg të caktuar në pranimin e një angazhimi. Në varësi të ligjit në fuqi dhe etikës profesionale, Administratori i Besuar mundet, në çdo transaksion, mosmarrëveshje ose çështje tjetër në të cilën Klienti ose subjektet e lidhura me Klientin kanë një interes, për

klientët e tjerë veprojnë, me kusht që administratori i besuar të mos shkelë detyrat e tij ndaj klientëve.

12. Shpërbërja dhe pasojat

12.1 Kontrata mund të zgjidhet nga secila palë në çdo kohë me shkrim dhe me efekt të menjëhershëm ose në fund të një date të caktuar. Kontrata mund të zgjidhet në fund të një tremujori të çdo viti financiar (mars, qershor, shtator dhe dhjetor) në varësi të periudhës së zakonshme të njoftimit prej 3 muajsh. Muajt e përmendur në mënyrë eksplicite llogariten si fundi i një tremujori.

12.2 Në rast të përfundimit, shërbimet e kryera deri në momentin në të cilin është zgjidhur kontrata duhet të paguhen nga klienti. Shërbimet e ofruara duhet të paguhen nga klienti në bazë të kohës aktuale të kërkuar dhe tarifave të aplikueshme të tarifave plus shpenzimet e bëra.

12.3 Nëse njoftimi për ndërprerje jepet jashtë periudhës së njoftimit të rënë dakord, pala ndërprerëse merr përsipër të kompensojë palën tjetër për dëmin që pëson si rezultat i përfundimit të parakohshëm të marrëdhënies kontraktuale.

12.4 Në rast të zgjidhjes si rezultat i shkeljes së kontratës nga njëra palë, pala që zgjidh kontratën duhet të kompensojë palën zgjidhëse për çdo dëm që ajo pëson si rezultat i zgjidhjes.

12.5 Pasqyrat e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe pasqyrat financiare vjetore lëshohen dhe deklarohen për klientin vetëm pasi të jenë shlyer faturat.

13. Dokumentet dhe të dhënat

13.1 Pas përfundimit të marrëdhënies kontraktuale, administratori i besuar do t'i vërë në dispozicion dokumentet dhe të dhënat e klientit në një formë për t'u rënë dakord. Shërbimet përkatëse të administratorit të besuar i nënshtrohen një tarife.

13.2 Administratori i besuar ka të drejtë, por nuk është i detyruar, të mbajë kopje të dokumenteve dhe të dhënave të klientit për qëllime të dokumentimit të shërbimeve që ai ka ofruar.

13.3 Klienti është përgjegjës për ruajtjen e dokumenteve dhe të dhënave dhe për respektimin e dispozitave statutore. Administratori i besuar siguron që ai të ruajë dokumentet dhe të dhënat e tij për pesë vjet. Pas kësaj periudhe, administruesi i besuar mund t'i shkatërrojë këto skedarë pa njoftim paraprak.

14. Të përgjithshme

Këto terma dhe kushte mund të rregullohen nga administruesi i besuar në çdo kohë. Nëse klienti nuk i refuzon termat dhe kushtet e reja brenda një periudhe prej 60 ditësh pas njoftimit, ato konsiderohen të miratuara.

15. Ligji në fuqi

Të gjitha aspektet e marrëdhënieve juridike ndërmjet klientit dhe SCC Treuhand i nënshtrohen ligjit substancial zviceran. Të gjitha mosmarrëveshjet që lindin ose në lidhje me këtë marrëdhënie juridike do të vendosen nga gjykatat e zakonshme zvicerane. Vendi i juridiksionit është Winterthur, Zvicër. Nëse një ose më shumë dispozita të këtyre termave dhe kushteve shpallen të pavlefshme, dispozitat e tjera mbeten të paprekura. Dispozitat e pavlefshme duhet të zëvendësohen me dispozita ligjore që janë sa më të barasvlershme ekonomike.

bottom of page