top of page

intimitet

Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave sqaron llojin, fushën dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave personale (në tekstin e mëtejmë më tej si "të dhëna") në kontekstin e ofrimit të shërbimeve tona, si dhe brenda ofertës sonë në internet dhe faqeve të internetit të lidhura, funksionet dhe përmbajtjen, si dhe prezencat e jashtme në internet, si p.sh. profili ynë i mediave sociale (në tekstin e mëtejmë, së bashku referohet si "ofertë në internet"). Në lidhje me termat e përdorur, të tilla si "përpunimi" ose "personi përgjegjës", ne i referohemi përkufizimeve në nenin 4 të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR).

 

Personi përgjegjës

SCC Treuhand
Schlosstalstrasse 26
CH-8406 Winterthur
Adresa e postës elektronike: info@scctreuhand.ch

Llojet e të dhënave të përpunuara

- Të dhënat e inventarit (p.sh., të dhënat personale master, emrat ose adresat).
- Detajet e kontaktit (p.sh., email, numra telefoni).
- Të dhënat e përmbajtjes (p.sh., futja e tekstit, fotografi, video).
- Të dhënat e përdorimit (p.sh. faqet e internetit të vizituara, interesi për përmbajtjen, koha e hyrjes).
- Të dhëna meta / komunikimi (p.sh. informacioni i pajisjes, adresat IP).

 

Kategoritë e subjekteve të të dhënave

Vizitorët dhe përdoruesit e ofertës në internet (në vijim u referohemi edhe personave në fjalë si "përdorues").

 

Qëllimi i përpunimit

- Sigurimi i ofertës në internet, funksionet dhe përmbajtja e saj.
- Përgjigjja e kërkesave të kontaktit dhe komunikimi me përdoruesit.
- Masa sigurie.
- Arrijnë matje / marketing

 

Kushtet e përdorura

"Të dhëna personale" janë të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (në tekstin e mëtejmë "subjekt i të dhënave"); Një person fizik vlerësohet si i identifikueshëm i cili mund të identifikohet drejtpërdrejt ose indirekt, në veçanti me anë të caktimit në një identifikues siç është një emër, një numër identifikimi, të dhëna vendndodhjeje, një identifikues në internet (p.sh. cookie) ose një ose më shumë veçori të veçanta, të cilat shprehin identitetin fizik, fiziologjik, gjenetik, psikologjik, ekonomik, kulturor ose shoqëror të këtij personi fizik.

"Përpunimi" është çdo proces i kryer me ose pa ndihmën e proceseve të automatizuara ose ndonjë seri të tillë të proceseve në lidhje me të dhënat personale. Termi është i gjerë dhe përfshin praktikisht çdo trajtim të të dhënave.

"Pseudonimizimi" është përpunimi i të dhënave personale në atë mënyrë që të dhënat personale nuk mund të caktohen më në një subjekt specifik të të dhënave pa përdorimin e informacionit shtesë, me kusht që ky informacion shtesë të ruhet veçmas dhe të jetë subjekt i masave teknike dhe organizative që sigurojnë që të dhënat personale nuk mund t'i caktohet një personi fizik të identifikuar ose të identifikueshëm.

"Profilim" do të thotë çdo lloj përpunimi i automatizuar i të dhënave personale që konsiston në përdorimin e këtyre të dhënave personale për të vlerësuar disa aspekte personale që lidhen me një person fizik, në veçanti aspektet që lidhen me performancën e punës, situatën ekonomike, shëndetin, personal Të analizojë ose parashikojë preferencat, interesat, besueshmërinë, sjelljen, vendndodhjen ose zhvendosjen e këtij personi fizik.

"Përgjegjës" është personi fizik ose juridik, autoriteti, institucioni ose organi tjetër që vetëm ose bashkërisht me të tjerët vendos për qëllimet dhe mënyrat e përpunimit të të dhënave personale.

"Procesor" do të thotë një person fizik ose juridik, autoriteti, institucioni ose organi tjetër që përpunon të dhënat personale në emër të personit përgjegjës.

 

Baza ligjore përkatëse

Në përputhje me Nenin 13 GDPR, ne do t'ju informojmë mbi bazën ligjore për përpunimin e të dhënave. Për përdoruesit nga fushëveprimi i Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR), d.m.th BE dhe KEE, përveç nëse baza ligjore përmendet në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave, vlen si vijon:
Baza ligjore për marrjen e pëlqimit është neni 6 Paragrafi 1 lit. a dhe neni 7 GDPR;
Baza ligjore e përpunimit për të përmbushur shërbimet tona dhe kryerjen e masave kontraktuale, si dhe përgjigjen e pyetjeve është neni 6 Paragrafi 1 lit. b) GDPR;
Baza ligjore e përpunimit për të përmbushur detyrimet tona ligjore është neni 6 Paragrafi 1 lit. c GDPR;
Në rast se interesat jetike të subjektit të të dhënave ose të një personi tjetër fizik kërkojnë përpunimin e të dhënave personale, neni 6 paragrafi 1 lit. d GDPR si bazë ligjore.
Baza ligjore për përpunimin që kërkohet për të kryer një detyrë që është në interes të publikut ose është kryer në ushtrimin e autoritetit zyrtar që i është transferuar personit përgjegjës është neni 6 Paragrafi 1 lit. e GDPR.
Baza ligjore e përpunimit për të mbrojtur interesat tona legjitime është neni 6 Paragrafi 1 lit. f GDPR.
Përpunimi i të dhënave për qëllime të ndryshme nga ato për të cilat ato janë mbledhur përcaktohet në përputhje me kërkesat e Nenit 6 (4) GDPR.
Përpunimi i kategorive të veçanta të të dhënave (në përputhje me Nenin 9 Paragrafi 1 GDPR) bazohet në kërkesat e Nenit 9 Paragrafi 2 GDPR.

 

Masa sigurie

Ne marrim masa të duhura teknike dhe organizative në përputhje me kërkesat ligjore, duke marrë parasysh gjendjen e artit, kostot e zbatimit dhe llojin, qëllimin, rrethanat dhe qëllimet e përpunimit, si dhe mundësinë e ndryshme të shfaqjes dhe ashpërsisë së rrezikut për të drejtat dhe liritë e personave fizikë për të siguruar një nivel mbrojtjeje të përshtatshëm për rrezikun.

Masat përfshijnë, veçanërisht, sigurimin e konfidencialitetit, integritetit dhe disponueshmërisë së të dhënave duke kontrolluar qasjen fizike në të dhëna, si dhe hyrjen, inputin, përcjelljen, sigurimin e disponueshmërisë dhe ndarjen e tyre. Për më tepër, ne kemi vendosur procedura që sigurojnë ushtrimin e të drejtave të subjekteve të të dhënave, fshirjen e të dhënave dhe reagimin ndaj kërcënimeve të të dhënave. Për më tepër, ne tashmë e konsiderojmë mbrojtjen e të dhënave personale gjatë zhvillimit ose përzgjedhjes së pajisjeve, softuerëve dhe procedurave, në përputhje me parimin e mbrojtjes së të dhënave përmes modelimit të teknologjisë dhe cilësimeve të paracaktuara miqësore për mbrojtjen e të dhënave.

 

Bashkëpunim me përpunuesit e kontratave, personat përgjegjës së bashku dhe palët e treta

Nëse ne ua zbulojmë të dhënat personave dhe kompanive të tjerë (përpunuesit e kontratave, personat përgjegjës bashkërisht ose palët e treta) gjatë procesit tonë, ua transmetojmë atyre ose ndryshe u lejojmë atyre qasje në të dhëna, kjo bëhet vetëm në bazë të lejes ligjore (p.sh. nëse të dhënat janë transmetuar palëve të treta, të tilla si ofruesit e shërbimeve të pagesës për të përmbushur kontratën), përdoruesit janë pajtuar, një detyrim ligjor parashikon këtë ose bazuar në interesat tona legjitime (p.sh. kur përdorni agjentë, hostë të internetit, etj.).

Derisa ne zbulojmë, transmetojmë ose përndryshe u japim mundësinë e përdorimit të të dhënave kompanive të tjera në grupin tonë të kompanive, kjo bëhet posaçërisht për qëllime administrative si interes legjitim dhe për më tepër mbi një bazë që korrespondon me kërkesat ligjore.

 

Transferet në vendet e treta

Nëse përpunojmë të dhëna në një vend të tretë (d.m.th jashtë Bashkimit Evropian (BE), Zonës Ekonomike Evropiane (EEA) ose Konfederatës Zvicerane) ose në kontekstin e përdorimit të shërbimeve të palëve të treta ose zbulimin ose transmetimin e të dhënave tek personat ose kompanitë e tjera ndodh, kjo ndodh vetëm nëse bëhet për të përmbushur detyrimet tona (para) kontraktuale, në bazë të pëlqimit tuaj, në bazë të një detyrimi ligjor ose në bazë të interesave tona legjitime. Subjekt për të shprehur pëlqimin ose transferimin e kërkuar me kontratë, ne përpunojmë ose kemi të dhënat vetëm në vendet e treta me një nivel të njohur të mbrojtjes së të dhënave, përfshirë procesorët e SH.B.A-së të çertifikuar nën "Mburjen e Fshehtësisë" ose në bazë të garancive speciale, siç janë detyrimet kontraktuale përmes të ashtuquajturave klauzola standarde të mbrojtjes Komisioni i BE-së, ekzistenca e çertifikatave ose rregulloret e brendshme të detyrueshme për mbrojtjen e të dhënave (neni 44 deri 49 GDPR, faqja e informacionit e Komisionit të BE )

 

Të drejtat e subjekteve të të dhënave

Ju keni të drejtë të kërkoni konfirmim nëse të dhënat në fjalë janë duke u përpunuar dhe të kërkoni informacione rreth këtyre të dhënave, si dhe informacione të mëtejshme dhe një kopje të të dhënave në përputhje me kërkesat ligjore.

Ju duhet në përputhje me rrethanat kërkesat ligjore për të kërkuar plotësimin e të dhënave në lidhje me ju ose korrigjimin e të dhënave të pasakta që lidhen me ju.

Në përputhje me kërkesat ligjore, ju keni të drejtë të kërkoni që të dhënat përkatëse të fshihen menjëherë ose, si alternativë, të kërkoni kufizim në përpunimin e të dhënave në përputhje me kërkesat ligjore.

Ju keni të drejtë të kërkoni që të dhënat në lidhje me ju që ju na keni ofruar të merren në përputhje me kërkesat ligjore dhe ato të transmetohen tek palët e tjera përgjegjëse.

Për më tepër, në përputhje me kërkesat ligjore, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek autoriteti kompetent mbikëqyrës.

 

E drejta e tërheqjes

Ju keni të drejtë të revokoni pëlqimin tuaj me efekt për të ardhmen.

 

E drejta e kundërshtimit

Ju mund të kundërshtoni për përpunimin e ardhshëm të të dhënave në lidhje me ju në çdo kohë në përputhje me kërkesat ligjore. Kundërshtimi në veçanti mund të bëhet kundër përpunimit për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë.

 

cookies dhe e drejta për të kundërshtuar postën e drejtpërdrejtë

"Cookiess" janë skedarë të vegjël që ruhen në kompjuterët e përdoruesve. Informacione të ndryshme mund të ruhen brenda cookies. Një cookie përdoret kryesisht për të ruajtur informacione rreth një përdoruesi (ose pajisjes në të cilën ruhet cookie) gjatë ose pas vizitës së tyre në një ofertë në internet. Cookies të përkohshëm, ose "cookies të seancave" ose "cookie kalimtare", janë cookie që fshihen pasi një përdorues lë një ofertë në internet dhe mbyll shfletuesin e tij. Përmbajtja e një shporte blerjeje në një dyqan online ose një status hyrje mund të ruhet në një cookie të tillë. Cookies cilësohen si "të përhershëm" ose "të vazhdueshëm" dhe mbeten të ruajtura edhe pasi shfletuesi të jetë i mbyllur. Për shembull, statusi i hyrjes mund të ruhet nëse përdoruesit e vizitojnë atë pas disa ditësh. Interesat e përdoruesve mund të ruhen në një cookie të tillë, të cilat përdoren për matjen e intervalit ose qëllimet e marketingut. "Cookie të palëve të treta" janë cookie që ofrohen nga ofruesit e ndryshëm nga personi përgjegjës për funksionimin e ofertës në internet (përndryshe, nëse ato janë vetëm cookies e tyre, ato quhen "cookie të palëve të para").

Ne mund të përdorim cookie të përkohshme dhe të përhershme dhe ta sqarojmë këtë si pjesë të deklaratës sonë për mbrojtjen e të dhënave.

Nëse i kërkojmë përdoruesit pëlqimin për përdorimin e cookies (p.sh. në kontekstin e pëlqimit të një cookie), baza ligjore për këtë përpunim është neni 6 Paragrafi 1 lit. a. GDPR. Përndryshe, cookies personale të përdoruesve ruhen në përputhje me shpjegimet e mëposhtme në kontekstin e kësaj deklarate të mbrojtjes së të dhënave në bazë të interesave tona legjitime (d.m.th. interesi për analizën, optimizimin dhe funksionimin ekonomik të ofertës sonë në internet në kuptimin e Nenit 6 Paragrafi 1 lit. f. GDPR) ose nëse përdorimi i cookies është i nevojshëm për të ofruar shërbimet tona të lidhura me kontratën, në përputhje me. Neni 6 paragrafi 1 lit. b. GDPR, ose nëse përdorimi i cookies për kryerjen e një detyre që është e nevojshme për interesin publik ose në ushtrimin e autoritetit publik, ak. Neni 6 paragrafi 1 lit. e. GDPR, e përpunuar.

Nëse përdoruesit nuk duan që cookies të ruhen në kompjuterin e tyre, u kërkohet që të çaktivizojnë opsionin përkatës në cilësimet e sistemit të shfletuesit të tyre. Cookies të ruajtura mund të fshihen në cilësimet e sistemit të shfletuesit. Përjashtimi i cookies mund të çojë në kufizime funksionale të kësaj oferte në internet.

Një kundërshtim i përgjithshëm për përdorimin e cookies të përdorur për qëllime të marketingut në internet mund të bëhet për një numër të madh shërbimesh, veçanërisht në rastin e ndjekjes, përmes faqes amerikane //www.aboutads.info/choices/ ose faqes së BE-së // shpjegoi www.youronlinechoices.com/ Për më tepër, cookies mund të ruhen duke i çaktivizuar ato në cilësimet e shfletuesit. Ju lutemi vini re se atëherë mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj oferte në internet.

 

Fshirja e të dhënave

Të dhënat e përpunuara nga ne do të fshihen ose kufizohen në përpunimin e tyre në përputhje me kërkesat ligjore. Nëse nuk përcaktohet shprehimisht në këtë deklaratë të mbrojtjes së të dhënave, të dhënat e ruajtura nga ne do të fshihen sa më shpejt që ato nuk kërkohen më për qëllimin e tyre të synuar dhe fshirja nuk bie ndesh me ndonjë kërkesë për mbajtje ligjore.

Nëse të dhënat nuk janë fshirë sepse ato kërkohen për qëllime të tjera të lejueshme juridikisht, përpunimi i tyre do të kufizohet. Kjo do të thotë që të dhënat bllokohen dhe nuk përpunohen për qëllime të tjera. Kjo vlen, për shembull, për të dhënat që duhet të mbahen për arsye tregtare ose tatimore.

 

Ndryshimet dhe azhurnimet në politikën e privatësisë

Ne ju kërkojmë të informoni rregullisht për përmbajtjen e deklaratës sonë për mbrojtjen e të dhënave. Ne do të adaptojmë deklaratën e mbrojtjes së të dhënave menjëherë pasi ndryshimet në përpunimin e të dhënave të kryera nga ne e bëjnë këtë të nevojshme. Ne do t'ju informojmë menjëherë pasi ndryshimet kërkojnë pjesëmarrjen tuaj (p.sh. pëlqimin) ose njoftimin tjetër individual.

 

kontakt

Kur na kontaktoni (p.sh. përmes formularit të kontaktit, postës elektronike, telefonit ose përmes mediave sociale), informacioni i dhënë nga përdoruesi përdoret për të përpunuar kërkesën e kontaktit dhe për ta përpunuar atë në përputhje me. Neni 6 paragrafi 1 lit. b. (brenda kornizës së marrëdhënieve kontraktuale / parakontraktore), Neni 6 Paragrafi 1 lit. f. (pyetje të tjera) DSGVO të përpunuara. Informacioni i përdoruesit mund të ruhet në një sistem të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët ("sistemi CRM") ose një organizatë e krahasueshme e hetimit.

Ne i fshijmë pyetjet nëse nuk kërkohen më. Ne rishikojmë kërkesën çdo dy vjet; Zbatohen edhe detyrimet ligjore të arkivimit.

 

Mbledhja e të dhënave të hyrjes dhe skedarëve log

Ne, ose ofruesi ynë i strehimit, mbledhim të dhëna mbi bazën e interesave tona legjitime në kuptimin e Nenit 6 Paragrafi 1 lit. f. Të dhënat e GDPR për çdo qasje në serverin në të cilin ndodhet ky shërbim (të ashtuquajturat skedarë log të serverit). Të dhënat e hyrjes përfshijnë emrin e faqes në internet, skedarin, datën dhe kohën e hyrjes, sasinë e të dhënave të transferuara, njoftimin e aksesit të suksesshëm, llojin dhe versionin e shfletuesit, sistemin operativ të përdoruesit, URL-në e referuesit (faqen e vizituar më parë), adresën IP dhe ofruesin kërkues .

Informacioni i skedarit log ruhet për një maksimum prej 7 ditësh për arsye sigurie (p.sh. për të hetuar aktet e abuzimit ose mashtrimit) dhe pastaj fshihet. Të dhënat, ruajtja e mëtutjeshme e të cilave është e nevojshme për qëllime të provave, janë përjashtuar nga fshirja deri sa të sqarohet përfundimisht incidenti përkatës.

 

Google Analytics

Ne përdorim Google Analytics, një shërbim të analizës në internet nga Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë ("Google"). Google përdor cookie. Informacioni i gjeneruar nga cookie për përdorimin e ofertës në internet nga përdoruesi zakonisht transferohet në një server Google në SHBA dhe ruhet atje.

Google do të përdorë këtë informacion në emrin tonë për të vlerësuar përdorimin e ofertës sonë në internet nga përdoruesit, për të përpiluar raporte mbi aktivitetet brenda kësaj oferte në internet dhe për të na siguruar shërbime të tjera që lidhen me përdorimin e kësaj oferte në internet dhe internetit. Duke vepruar kështu, profilet pseudonime të përdoruesve mund të krijohen nga të dhënat e përpunuara.

Ne përdorim vetëm Google Analytics me anonimizimin e aktivizuar të IP. Kjo do të thotë që adresa IP e përdoruesit është shkurtuar nga Google brenda vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane. Adresa e plotë e IP transmetohet vetëm në një server Google në SHBA dhe shkurtohet atje në raste të jashtëzakonshme.

Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi i përdoruesit nuk do të bashkohet me të dhënat e tjera të Google. Përdoruesit mund të parandalojnë ruajtjen e cookies duke vendosur softuerin e tyre të shfletuesit në përputhje me rrethanat; Përdoruesit gjithashtu mund të parandalojnë Google që të mbledhë të dhënat e krijuara nga cookie dhe të lidhet me përdorimin e tyre të ofertës në internet dhe të përpunojë këto të dhëna duke shkarkuar dhe instaluar shtojcën e shfletuesit të disponueshëm në lidhjen e mëposhtme: //tools.google .com / dlpage / gaoptout? hl = de .

Nëse kërkojmë nga përdoruesit pëlqimin e tyre (p.sh. në kontekstin e një pëlqimi të një cookie), baza ligjore për këtë përpunim është neni 6 Paragrafi 1 lit. a. GDPR. Përndryshe, të dhënat personale të përdoruesve do të përpunohen në bazë të interesave tona legjitime (p.sh. interesi për analizën, optimizimin dhe funksionimin ekonomik të ofertës sonë në internet në kuptimin e Nenit. 6 Paragrafi 1 lit. F. GDPR).

Sa i përket të dhënave përpunohen në SH.B.A., ne theksojmë se Google është i çertifikuar në bazë të Marrëveshjes së Mbrojtjes së Fshehtësisë dhe në këtë mënyrë garanton respektimin e ligjit evropian për mbrojtjen e të dhënave ( //www.privacyshield.gov/participantid=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

Për më shumë informacion mbi përdorimin e të dhënave nga Google, cilësimet dhe opsionet e kundërshtimit , shihni Politikën e Privatësisë së Google ( //policies.google.com/privacy ) dhe cilësimet për shfaqjen e reklamave nga Google (//adssettings.google.com/ vërtetuar ).

Të dhënat personale të përdoruesve fshihen ose anonimizohen pas 14 muajsh.

 

Google Universal Analytics

Ne përdorim Google Analytics në formën e " Universal Analytics ". "Universal Analytics" i referohet një procesi nga Google Analytics në të cilin analiza e përdoruesit kryhet në bazë të një ID të përdoruesit pseudonim dhe krijohet një profil pseudonim i përdoruesit me informacione nga përdorimi i pajisjeve të ndryshme (të ashtuquajturat "ndjekja ndër-pajisje") .

 

Formimi i grupit të synuar me Google Analytics

Ne përdorim Google Analytics vetëm për të shfaqur reklamat e vendosura në shërbimet e reklamimit të Google dhe partnerët e tij për përdoruesit që kanë treguar gjithashtu një interes për ofertën tonë në internet ose që kanë karakteristika të caktuara (p.sh. interesa për tema të caktuara ose produkte që bazohen në vizitat e vizituara Uebfaqe) që ne transmetojmë në Google (të ashtuquajturat "rivendosje" ose "audiencë Google Analytics"). Me ndihmën e rishikimit të audiencës, ne gjithashtu do të dëshironim që reklamat tona të korrespondojnë me interesin e mundshëm të përdoruesve.

 

Web hosting

Uebfaqja jonë është pritur nga www.wix.com dhe partnerët e tyre.

bottom of page